Sztuczna inteligencja okiem prawnika

 

Sztuczna inteligencja w pracy prawnika

Sztuczna inteligencja (AI) ma coraz większe znaczenie w pracy prawnika, zwłaszcza w obszarach, które wymagają analizy dużych ilości danych i szybkiego przetwarzania informacji. Choć może wspomagać prawników w wykonywaniu ich obowiązków nie zastąpi ich w pełni.

Dlaczego Sztuczna Inteligencja AI może nigdy nam nie dorównać?

Nie można wykluczyć, że w przyszłości sztuczna inteligencja będzie w stanie osiągnąć na pewnych płaszczyznach poziom ludzkiej inteligencji, ale obecnie istnieje wiele ograniczeń technologicznych i kulturowych, które sprawiają, że wciąż nie jest to bardzo prawdopodobne.

Sztuczna inteligencja AI i duże modele językowe LLM a naruszenia praw autorskich ludzi

Ryzyko naruszenia praw autorskich za pomocą rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) jest realne i związane z różnymi zagrożeniami. Dotyczy ono zarówno wykorzystania danych objętych ochroną prawnoautorską jako dane treningowe, walidacyjne i testowe modeli sztucznej inteligencji, jak i ryzyka że efekty pracy dużych modeli językowych będą naruszać prawa osób trzecich.

Prawa autorskie do efektów pracy Sztucznej Inteligencji 

Kwestie związane z prawami autorskimi w kontekście sztucznej inteligencji są jeszcze stosunkowo nowe i mogą wymagać doprecyzowania przez prawodawstwo oraz praktykę sądową.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w polityce i marketingu politycznym 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w polityce i marketingu politycznym wiąże się również z pewnymi kontrowersjami i wyzwaniami, takimi jak kwestie prywatności czy etyki związane z manipulacją wyborców. Dlatego ważne jest odpowiednie regulowanie i kontrolowanie wykorzystania AI w tych obszarach oraz dbanie o transparentność działań.

Kontrola prawna nad rozwojem sztucznej inteligencji 

Kontrola prawna nad rozwojem sztucznej inteligencji jest istotna ze względu na potencjalne konsekwencje etyczne, społeczne i ekonomiczne związane z jej wykorzystaniem. Istnieje wiele obszarów, które powinny zostać regulowane prawnie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, takie jak ochrona prywatności, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez systemy oparte na sztucznej inteligencji, czy też zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego dostępu do tej technologii.

Czy sztuczna inteligencja jest w stanie działać samodzielnie? 

Sztuczna inteligencja (AI) jest w stanie działać samodzielnie, ale w sposób określony i ograniczony przez swoje programowanie i algorytmy. Sztuczna inteligencja może podejmować decyzje, wykonywać zadania i przetwarzać dane, nie wymagając interwencji człowieka w większości przypadków. Jednakże zawsze istnieje ryzyko, że AI może działać niezgodnie z zamierzeniami swoich twórców, co może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji

Kancelaria Prawna Skarbiec pomoże w określeniu właściwych procedur i napisaniu regulacji odnoszących się do stosowania sztucznej inteligencji w Twojej firmie. Nie pozwól, aby stało się to dziełem przypadku, zaś Twoi pracownicy poza Twoją wiedzą i kontrolą korzystali z narzędzi sztucznej inteligencji w miejscu pracy.

 

Rozporządzenie AI – zakazy i obowiązki

UE chce uregulować zasady wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI). Parlament Europejski 13 marca 2024 r. przyjął rozporządzenie w tej sprawie, tzw. Artificial Intelligence Act. Określa ono jakie praktyki stosowania AI są zakazane, a które niosą ze sobą wysokie ryzyko dla ludzi, oraz ustanawia obowiązki w zakresie przejrzystości co do niektórych systemów AI. Większość nowych obowiązków spoczywa na dostawcach (podmiotach wdrażających, providerach, developerach) systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Za ich niedochowanie przedsiębiorcy grozi kara nawet do 35 mln euro.

 

Czym jest sztuczna inteligencja AI?

 

W lutym 2021 roku, wspólnie dr Markiem Ciecierskim, wyjaśnialiśmy podstawowe podjęcia związane ze sztuczną inteligencją w artykule „Sztuczna inteligencja w służbie OSINT”:

Sztuczna inteligencja (AI) to inteligencja wykazywana przez urządzenia stworzone sztucznie (w przeciwieństwie do inteligencji naturalnej). Termin ten utworzył John McCarthy, używając go po raz pierwszy w 1956 r. na konferencji w Dartmouth. W potocznym rozumieniu jest ona często używana w kontekście „prawdziwej sztucznej inteligencji”. W informatyce i kognitywistyce oznacza także tworzenie modeli i programów symulujących choćby częściowo zachowania inteligentne. Sztuczna inteligencja jest także przedmiotem rozważań filozofii (filozofia sztucznej inteligencji) oraz przedmiotem zainteresowania nauk społecznych. Andreas Kaplan i Michael Haenlein  definiują ją jako zdolność systemu do prawidłowej interpretacji danych zewnętrznych, uczenia się na podstawie takich danych i wykorzystywania tych zdobytych informacji do osiągania określonych celów i zadań poprzez elastyczną adaptację”. Współcześnie sztuczna inteligencja ma dwa podstawowe znaczenia:

  • jest to hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie technicznym, a nie naturalnym;
  • jest to nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki i kognitywistyki, czerpiąca także z osiągnięć psychologii, neurologii, matematyki i filozofii.

Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w tym drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów, niepoddających się numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI-trudnymi i zalicza się do nich m.in.:

  • podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych,
  • analiza i synteza języków naturalnych,
  • rozumowanie logiczne/racjonalne,
  • automatyczne dowodzenie twierdzeń,
  • komputerowe gry logiczne np. szachy,
  • inteligentne roboty,
  • systemy eksperckie i diagnostyczne.

Sztuczna inteligencja jest powiązana z obszarami uczenia maszynowego, logiki rozmytej, widzenia komputerowego, obliczeń ewolucyjnych, sieci neuronowych, robotyki i sztucznego życia. Szybko znajduje swoje miejsce w kluczowych obszarach działalności człowieka. Jak wynika z informacji opublikowanych przez firmę Accenture, wkrótce będzie na nią przypadało 25% wszystkich wydatków na technologie. Sztuczna inteligencja, która ludzką inteligencję rozszerza o efektywne przetwarzanie i precyzyjną analizę danych, umożliwia podejmowanie lepiej umotywowanych decyzji, natomiast automatyzacja usprawnia działania. Do ekspansji tych nowych technologii przyczyniły się trzy czynniki. Pierwszym z nich jest chmura, która zapewniła dostęp do dużej mocy obliczeniowej na żądanie. Drugim – rosnąca w zawrotnym tempie ilość danych (tylko w ciągu ostatnich dwóch lat zostało utworzonych 90% danych na całym świecie), która przekroczyła masę krytyczną wymaganą do stosowania inteligentnych algorytmów będących podstawą sztucznej inteligencji i automatyzacji. Trzecim czynnikiem są nowe narzędzia, które firma może łatwo wdrożyć i zintegrować ze swoim środowiskiem informatycznym.

https://www.wywiad-gospodarczy.pl/sztuczna-inteligencja-w-sluzbie-osint.html

 

Interesujące publikacje na temat rozwoju sztucznej inteligencji

 

[Listopad 2023] NOEMA MAGAZINE: „Sztuczna inteligencja ogólna już tu jest. Najbardziej zaawansowane obecnie modele sztucznej inteligencji mają wiele wad, ale za kilkadziesiąt lat zostaną uznane za pierwsze prawdziwe przykłady sztucznej inteligencji ogólnej.

Sztuczna inteligencja ogólna (AGI) oznacza wiele różnych rzeczy dla różnych ludzi, ale najważniejsze jej części zostały już osiągnięte dzięki obecnej generacji zaawansowanych modeli wielkojęzykowych sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, Bard, LLaMA i Claude. Te „modele graniczne” mają wiele wad: wywołują halucynacje w odniesieniu do cytatów naukowych i spraw sądowych, utrwalają błędy na podstawie danych szkoleniowych i popełniają proste błędy arytmetyczne. Naprawienie każdej wady (w tym tej często popełnianej przez człowieka) wymagałoby zbudowania sztucznej superinteligencji, co jest zupełnie innym projektem.

Niemniej jednak dzisiejsze modele pionierskie radzą sobie kompetentnie nawet w przypadku nowatorskich zadań, do których nie zostały przeszkolone, przekraczając próg, którego poprzednie generacje sztucznej inteligencji i nadzorowane systemy głębokiego uczenia się nigdy nie osiągnęły. Za kilkadziesiąt lat będą one uznawane za pierwsze prawdziwe przykłady AGI, podobnie jak ENIAC z 1945 r. jest obecnie uznawany za pierwszy prawdziwy komputer elektroniczny ogólnego przeznaczenia (…)

https://www.noemamag.com/artificial-general-intelligence-is-already-here/

[Listopad 2023] FAST COMPANY: 25% szybciej i 40% lepiej. W ten sposób menedżerowie mogą wykorzystać potencjał produktywności generatywnej sztucznej inteligencji.

Sztuczna Inteligencja (AI) od dawna obiecuje zrewolucjonizować przedsiębiorstwa i zwiększyć produktywność. Jak wynika z nowego raportu McKinsey, w tym roku generatywne narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, znacząco zakłóciły branże i procesy pracy. Teraz mamy ostateczny dowód na to, że sztuczna inteligencja może znacząco zwiększyć produktywność i jakość pracowników umysłowych. Nowe, przełomowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Harvard Business School we współpracy z Boston Consulting Group (BCG) dostarcza solidnych dowodów na transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji.

https://www.fastcompany.com/90976425/how-managers-can-leverage-the-productivity-promise-of-generative-ai

Wybór cytatów opracował Robert Nogacki. W sporządzaniu komentarzy uczestniczył ChatGPT. Treści opracowane w dniu 8 grudnia 2023 r. Kto wie czy jutro również będą aktualne? AI zmienia się codziennie.